T E R A P E U T I C K Ý  P O T E N C I Á L  F O T O G R A F I E
V O F R E  F O T O G R A F I C K É  P R O G R A M Y
T H E R A P E U T I C  P H O T O G R A P H Y
V O F R E  P H O T O G R A P H I C  P R O G R A M E S

V době, kdy je svět přehlcený „obrázky“ a vizuálními podněty a fotografie se včetně kultu „selfie“ stávají masovou záležitostí a význam a hloubka fotografie stejně tak jako „nastavení jejího soukromí“ se přesouvá z rodinných alb a soukromí nepřesahující obývací pokoj, role „uchovávání minulosti a zmrazení časového okamžiku, který bych chtěl uchovat navždy“ se přesouvá na veřejnost a sociální sítě, kde je společně s vlivem médií a s érou široké dostupnosti techniky vytvářen nový „rozměr a účel“ fotografie — fotografie se stává komunikačním médiem XXI. století, který slouží ke komunikaci, sdílení i sebeprezentaci. Kvůli masovosti je ale chrleno neskutečné množství fotografií a většina z celkové masy nevzniká s hlubší myšlenkou … když tedy začnu mluvit o tom, že fotografie, pokud je vnímána, tvořena i interpretována „správně“, může být silným terapeutickým nástrojem, stejně tak jako velice účinným prostředkem k sebepřijetí, pochopení sama sebe, osobnímu růstu a hojení, vnímání přítomného okamžiku (mindfullness) i tvorby správného nastavení vizuální gramotnosti, by dokonce, že vizuální vnímání prostřednictvím fotografie může ovlivnit neuroplasticitu mozku, potom je nasnadě, že mě nemohla jako klinického vědce a fotografku zároveň nenapadnout možnost, kterak se začít detailně terapeutickému potenciálu fotografie věnovat a přinést ho na pomoc k lidem … a tak se stalo a děje … poskytuji poradenství a workshopy v oblasti využití TERAPEUTICKÉHO POTENCIÁLU FOTOGRAFIE pro sociální a zdravotní oblast (workshopy, fototerapeutické deníky) i pro komerční a industry subjekty a vytvořila jsem-průběžně vytvářím FOTOGRAFICKÉ PROGRAMY na míru specifickým skupinám (pro ženy, pro těhotné, pro děti, pro kouče – užití fotografie v koučovacím procesu, pro páry, učím fotografii jako self-terapii a mindfullness).

Chcete vědět více? Kontaktujte mě prosím: ivana.dostalova@voitopi.com, 00420603389220

At the time when the world is overwhelmed with „pictures“ and visual stimuli and photographs, including the cult of „selfie“ are becoming a mass affair and the meaning and depth of photography as well as „setting its privacy“ is shifting from family albums and privacy not beyond the living room, roles „preserving the past and freezing the moment I would like to preserve forever“ is moving to the public and social networks, where together with the influence of the media and the era of wide availability of technology, a new “ dimension and purpose „of photography is created — photography becomes a communication medium of XXI. century, which is used for communication, sharing and self-presentation. However, because of the mass nature, an incredible number of photographs are spewed and most of the total mass is not created with a deeper idea … so when we start talking about the fact that photography, if perceived, created and interpreted „correctly“, can be a strong therapeutic tool, a highly effective tool helping with self-acceptance, self-understanding, personal growth and healing, mindfulness and the creation of the right visual literacy settings, even that visual perception through photography can affect the neuroplasticity of the brain, then it is obvious that I could not as a clinical scientist and the photographer at one not to think about how to start to pay attention to the therapeutic potential of photography in detail and bring it to help people … and so it has happened and happens … I provide advice and workshops on the use of THERAPEUTIC POTENTIAL OF PHOTOGRAPHY for social and health area (workshops, phototherapeutic diaries with clients-patients) for commercial and industry entities and I have created-continuously create PHOTOGRAPHIC PROGRAMS tailored to specific groups (for women, for pregnant women, for children, for coaches – the use of photography in the coaching process, for couples, I teach photography as self-therapy and mindfullness).

Want to know more? Please contact me: ivana.dostalova@voitopi.com, 00420603389220

„I discovered that their responses to my questions about their pictures permitted connection with unconscious and deeply-buried memories, thoughts, and feelings that my verbal inquiry on its own had been unable to reach. Using the symbolic communication that is naturally embedded in the photographs my clients responded to, created, posed for, or collected, I noticed that they began to contact feelings and information in ways they were simultaneously unaware of and yet totally familiar with.“ Judy Weiser / PhotoTherapy Centre / Canada
„There can be a generalising from the experience with the photograph, real inner change, rippling through the patient´s psyche, produces further transformation in many areas of life.“ Linda Berman / Book Beyond The Smile
„Therapeutic photography is the structured, guided, engagement with the creative intervention of photography in order to produce images for exploration with clearly defined outcomes for the participant.“ Neil Gibson / Book Therapeutic Photography

WANT SOMETHING SIMILAR?