Nejcennější základ všeho. The Most Valuable Basis Of Everything.

„Rozvíjející se mozek plodu a dětí je etrémně citlivý na stres a ostatní environmentální faktory, které mohou ovlivnit jeho vývoj k lepšímu, nebo horšímu. Znamená to, že všechny funkce, které potřebujeme k optimálnímu vývoji v kompletní lidskou bytost, mohou být ohroženy stresem v klíčových okamžicích našeho vývoje, od doby před narozením až hluboko do adolescence. Tyto klíčové funkce se týkají schopnosti učit se (výkonných funkcí, kapacity pracovní paměti), optimálního růstu (tělesného vývoje včetně koordinace hrubé a jemné motoriky), regulace emocí a sociálních vztahů (rozvoje empazie, porozumění emocím a primárním motivacím v sobě i v ostatních) a uzdravování se (funkce vytváření vztahu k sobě samému, zpracování stimulů týkajících se vlastní osoby).“

„The developing brain of the fetus and children is extremely sensitive to stress and other environmental factors that can affect its development for better, or worse. This means that all the functions we need for optimal development into a complete human being can be threatened by stress in the key moments of our development, from before the birth to deep into adolescence. These key functions are related to the ability to learn (executive functions, working memory capacity), optimal growth (physical development including coordination of gross and fine motor skills), regulation of emotions and social relationships ( development of empathy, understanding of emotions and primary motivations in oneself and in others) and healing (the function of creating a relationship with oneself, processing stimuli concerning oneself). „