P R A H A  M É H O  S R D C E .  P R A G U E  O F  M Y  H E A R T.

Praha … město, které mě zachránilo, město, které miluji a ctím. V Praze jsem se znovu narodila, když mi bylo osmnáct
let a žiji v ní téměř čtvrt století. Praha se mnou prožila mou první lásku, mé vzlety i pády, abych v ní nakonec našla klid i
sebe samu. Můj vztah k ní je niterný. Tato kniha je odrazem mého srdce tak, jak jsem prostřednictvím jeho tlukotu zaznamenávala
život, jak šel, v posledních pěti letech (v letech 2015 -2020) ve městě, které je ve své vznešenosti tolik laskavé
a trpělivé k životům svých obyvatel – ochranitelsky se nad nimi sklání jako matka ke svému dítěti. Každodenní život,
naše sny mísící se s realitou, běh času i události, které mají místo v srdci každého z nás. Za průvodce jsem si vybrala ty
nejpovolanější – děti – které bychom si v sobě měli všichni navždy uchovat, protože s dětským dobrotivým srdcem plným
fantazie je život krásnější. Sama jsem ráda věčným dítětem, které miluje dívání se kolem sebe, věčným snílkem potkávajícím
se s realitou. Přála jsem si stát se neviditelným průvodcem i součástí nás všech, naší hrdosti, naší sounáležitosti,
demokracie i svobody. Praha tak, jak ji vidím a cítím – krásná, tajemná, intimní, snící, žijící, milující a milovaná – Praha
mého srdce.

Prague … the City which saved me. The City which I love and honor. In Prague I was born again when I was eighteen and I
have been living in her for almost a quarter of the century. Prague with me experienced my first love, my ups and downs,
so that I could finally find peace and myself in her. My relationship with her is inner. This Book is a reflection of my heart
as I recorded life, as it went, through its beating, in last five years (years 2015 – 2020) in the City which is in her grandeur
so kind and patient to the lives of her inhabitants – she protectively leans over them like a mother over her child. Everyday
life, our dreams intertwining with reality, the passage of time and events which have an important place in the heart
of each of us. I chose the most professional ones as the guides – children – the part of whom we all should carefully and
humbly keep in ourselves forever, because with child´s benevolent heart full of imagination, life is much more beautiful.
I myself like to be an eternal child who loves to look around, an eternal dreamer who meets with the reality. I wished to
become an invisible guide and a part of all of us, of our pride, our belonging, our democracy, and our freedom. Prague as
I see and feel her – beautiful, mysterious, intimate, dreaming, living, loving and beloved – Prague of my heart.

The book includes also the notable events — 30 Years After The Collapse Of Communist Regime, both celebrations and demonstrations, Celebrations of the 100th Anniversary of the Origin of Czechoslovakia.